Skip to content

Identifikační údaje provozovatele a odpovědné osoby

Provozovatelem osobních údajů je společnost Pavel Kurtiš KURTIS, Štefánikova 6, Nitra 94901, IČ: 30077923, DIČ DPH: 1020398159. Společnost Pavel Kurtiš KURTIS je zapsána v Živnostenském rejstříku Okresního úřadu Nitra, číslo živnostenského rejstříku: 403-6477 (dále jen „prodávající „), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže. Kontakt mail: kurtis@kurtis.sk, tel.: +421 907 799 065, +421 905 702 390

Účel zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu www.zdravejatra.cz a dodání zboží následující osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu , uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet prodávajícího, pro účely vyřizování reklamací i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené kupujícím při uplatnění reklamaci.
Prodávající zpracovává pro účely registrace a provozu internetového obchodu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa.
Prodávající zpracovává výše uvedené osobní údaje pro účely plnění svých zákonných povinností (vyplývajících ze zvláštních právních předpisů – např. Zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele).
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu dodání zboží kupujícímu 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a v případě vyřizování reklamací 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů prodávajícím je v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu, dodání zboží kupujícímu nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti prodávajícího.
Právním základem zpracování osobních údajů pro účely registrace a provozu internetového obchodu je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů prodávajícím je nezbytné pro zajištění provozu internetového obchodu.
Právním základem zpracování osobních údajů pro účely plnění zákonných povinností prodávajícího je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele).

Doba uchovávání osobních údajů

V závislosti na účelu, pro který jsou zpracovávány osobní údaje platí, že osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží (včetně pokrytí záruční lhůty na dodané zboží), resp. jsou osobní údaje zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

Práva dotčené osoby

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.
Dotyčná osoba má vůči provozovateli právo požadovat přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním prodávajícího:
a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti
b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu
c) telefonicky na výše uvedeném čísle

Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní predpisy. Provozovatel internetového obchodu www.zdravejatra.cz prohlašuje a současně se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné, nejsou poskytované žádným jiným subjektům a garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí straně. Zpracované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Kupující odesláním závazné objednávky bezvýhradně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování plateb kupujícího za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.

Back To Top